Om Medarbejderfonden Hustømrerne

Den 10. maj 1994 fejrede HUSTØMRERNE A/S sin 75-års jubilæumsdag. Ledelsen havde foreslået bestyrelsen for selskabet, at der på denne dag oprettedes en Støttefond (nu Medarbejderfond) for medarbejdere og tidligere medarbejdere i selskabet.

Der blev indskudt en startkapital på 405.000 kr., heraf 305.000 kr. aktier i JBH Gruppen.

Medlemskab af fonden følger automatisk efter, at man som medarbejder har opnået en samlet anciennitet i HUSTØMRERNE A/S på 5 år, idet alle tidligere ansættelsesperioder tæller med.

Såfremt en medarbejder med 5 års anciennitet fratræder på grund af alder eller sygdom, bevares livsvarigt medlemskab. 
Ved andre fratrædelser bortfalder medlemskabet, og hermed alle rettigheder, øjeblikkeligt, men genetableres automatisk ved genansættelse. Såfremt et medlem afgår ved døden overtager enken medlemsskabet.

Hvert år i november måned mødes bestyrelsen og fastsætter udbetalingen af understøttelse til pensionister og enker.

For at være understøttelsesberettiget kræves der dog en anciennitet på 10 år.

Hvert år i maj måned afholder fonden et medlemsmøde, hvor bestyrelsen aflægger rapport om året, der er gået, fremlægger regnskabet og de fremmødte vælger medlemmer til fondens bestyrelse.

Fonden forsøger at samle medlemmerne til forskellige kulturelle arrangementer og virksomhedsbesøg, 
Fonden yder ikke støtte til personer udenfor medlemskredsen. 

Rytterparken

Stakladen 

Medarbejderfondens vedtægt

 

§1
Fondens navn er MEDARBEJDERFONDEN HUSTØMRERNE.

§ 2
Fondens hjemsted er Aarhus.

§3
Fondens årlige nettoindtægt anvendes til hjælp for medarbejdere i HUSTØMRERNE A/S og tidligere medarbejdere, der er afgået på grund af alder eller sygdom, og eventuelt disses enker.
Der kan under normale omstændigheder kun udbetales individuel understøttelse til fratrådte medarbejdere med en anciennitet på 10 år beregnet efter principperne i §8 stk. 3, 2. pkt.
Støtte fra fonden kan ikke søges, men besluttes af fondsbestyrelsen.

§4
Fondens formue består ved stiftelsen af: kr. 305.000,00 aktier i JBH GRUPPEN A/S samt kr. 100.000,00 kontant.
Formuen skal kunne forøges ved henlæggelser i henhold til §6 og ved midler, der som gaver eller på anden måde senere måtte tilgå fonden.
Fonden skal arbejde for at bevare MEDARBEJDERFONDEN JORTONS’s vedtægtsmæssige rettigheder i JBH GRUPPEN A/S, herunder en bevarelse af paritetsprincippet for selskabets aktier. Fonden kan til sikring heraf indgå ejeraftaler eller tilsvarende aftaler med andre aktionærer i JBH GRUPPEN A/S.

§5
Fondens til enhver tid bundne kapital kan dels anbringes i aktier i JBH GRUPPEN A/S, Aarhus, dels placeres efter de regler Justitsministeriet har fastsat for anbringelse af fondens midler.

§6
Det til disposition værende indtægtsbeløb, anvendes efter reglen i §3, idet bestyrelsen dog, når særlige grunde taler herfor, skal være berettiget til at hensætte beløbet helt eller delvist til anvendelse i kommende år.

§7
Fondens bestyrelsen skal bestå af 6 fuldmyndige, uberygtede og vederhæftige personer, der har dansk statsborgerskab og bopæl her i landet.
Det er fondsbestyrelsens opgave at repræsentere fonden i enhver henseende, at føre stadigt om omhyggeligt tilsyn med alt, hvad der er fonden underlagt, i enhver retning af varetage fondens interesser og at sørge for, at bestemmelserne i nærværende vedtægter overholdes.
Til medlemmer af fondens bestyrelse udpeges 1 af bestyrelsen for HUSTØMRERNE A/S, mens 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt de personer, der opfylder det i §8 fastsatte anciennitetskrav på 5 år, idet dog mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt pensionerede medarbejdere med en anciennitet på 10 år eller derover. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Fondsbestyrelsen vælges for en periode af 3 år. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Én suppleant på valg hver år. Genvalg kan finde sted.
Måtte et medlem af fondsbestyrelsen afgå ved døden eller udtræde midt i en valgperiode, indtræder den suppleant, der har den længste anciennitet som suppleant i dennes sted, og fungerer som bestyrelsesmedlem den resterende del af den pågældende valgperiode.
Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Fondsbestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden eller af 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed, således at formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.
Fondsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8
Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen af juni foranledige afholdt et møde, hvor der aflægges beretning om fondens og HUSTØMRERNE A/S’ virksomhed, ligesom der foretages valg af bestyrelse og suppleanter.
Til dette møde indkaldes alle medarbejdere i HUSTØMRERNE A/S med en samlet anciennitet på mindst 5 år, samt pensionerede medarbejdere, der på grund af alder eller sygdom er fratrådt HUSTØMRERNE A/S og som på fratrædelsestidspunktet opfyldte det fastsatte anciennitetskrav på 5 år.
En medarbejder fortaber ret til at deltage i det årlige fondsmøde samt ret til at modtage støtte m.v. i fonden, såfremt ansættelsen i HUSTØMRERNE A/S ophører i den periode, personen stadig er til rådighed for arbejdsmarkedet.
Ved en eventuel genansættelse indgår tidligere ansættelsesperioder med i en anciennitetsberegning. Anciennitet optjent i et andet datterselskab under JBH GRUPPEN A/S kan overføres i en anciennitetsberegning. Der kan dog ikke opnås rettigheder i mere end én medarbejderfond samtidig.

§9
Fonden forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af 2 medlemmer af fondsbestyrelsen, herunder enten formand eller næstformand.
Fondsbestyrelsen kan meddele formanden eller andre prokura, enkelt eller kollektivt.
Ved afhændelse eller behæftelse af fast ejendom forpligtes fonden kun ved underskrift af samtlige medlemmer af fondsbestyrelsen.

§10
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§11
Fondens årsregnskab revideres efter reglerne i Fondsloven.

§12
Nærværende vedtægter skal ikke kunne ændres og fonden ikke kunne opløses med mindre 4/5 af fondsbestyrelses medlemmer stemmer herfor og efter tilladelse fra fonds-myndighederne.
Ved opløsning skal eventuel overskydende formue overdrages til MEDARBEJDERFONDEN JORTON, CVR nr. 11 67 27 87, der kun kan anvende den efter de i §3 angivne retningslinjer.

Således vedtaget 3. november 2016

John Vilhelm Hansen, Formand

Erik Nedergaard Jensen, Næstformand 

Jørgen Hansen

Birger Halmbæk Toft

Oluf Møberg

Heidi Hähnel Falling Sekretær

Fondsregnskab 2019-2021

RESULTATOPGØRELSE

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsespolitikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Medarbejderfonden Hustømrerne beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i persondataforordningen. Politikken oplyser også om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

1. Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger
Medarbejderfonden Hustømrerne behandler personoplysninger om:
 – Medarbejdere i Hustømrerne A/S
 – Tidligere medarbejdere
 – Ægtefæller
 – Bestyrelsesmedlemmer

Vi har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.

 2. Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Medarbejderfonden Hustømrerne kan udbetale fondsmidler til pensionerede medlemmer samt planlægge og indbyde til kulturelle arrangementer og virksomhedsbesøg.
Vi benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet.

3. Opbevaring og sletning
Medarbejderfonden Hustømrerne har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:
 – Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.
 – Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.
 – Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen.
 – Oplysninger om medlemmer slettes efter 5 regnskabsår efter medlemskab i Medarbejderfonden ophører.
 –  Udbetalingsdata/dokumenter slettes efter 5 regnskabsår.

4. Datasikkerhed
Medarbejderfonden Hustømrerne har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:
 – Kun medarbejdere med arbejdsbetinget behov får adgang til de registrerede personoplysninger
 – Alle computere har adgangskode.
 – Computere har installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.
 – Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
 – Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.
 – Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering eller ved direkte og sikker aflevering på forbrændingen.
 – Alle relevante medarbejdere instrueres i behandling og beskyttelse af personoplysninger.

5. Videregivelse
Personoplysninger om medlemmer kan blive videregivet til offentlige myndigheder, SKAT, pengeinstitutter samt selskabets revisor.
Medarbejderfonden Hustømrerne lægger ved særlige lejligheder situationsbilleder ud på virksomhedens hjemmeside/facebook fra sociale arrangementer og lign. De enkelte billeder vil ved henvendelse blive fjernet, hvis en deltager føler sig udstillet eller krænket.

6. Databehandlere
Medarbejderfonden Hustømrerne benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav.

7. Rettigheder
Medarbejderfonden Hustømrerne varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning. Registrerede har ret til at klage til Datatilsynet.

8. Brud på persondatasikkerheden
I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder Medarbejderfonden Hustømrerne hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Virksomhedens direktion er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer, samt hvordan Medarbejderfonden Hustømrerne har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Medarbejderfonden Hustømrerne behandler personoplysninger, vil vi underrette disse. Medarbejderfonden Hustømrerne dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden.

25. oktober 2018